AudioSoft

▸ Estació autobusos Manresa

tornar

Anàlisi de sorolls i proposta de mesures correctores de l’estació d’autobusos de Manresa

Estudi acústic per tal de definir les mesures correctores necessàries a fi de minimitzar l’impacte acústic de l’activitat de l’Estació d’Autobusos de Manresa sobre els habitatges veïns.

Realització de mesures exhaustives “in situ” sobre el terreny, en tres punts de mesura (exteriors), propers als habitatges potencialment més afectats.

Registre sonomètric dels nivells de soroll cada segon, en nivell global (dBA) i en bandes freqüencials de 1/3 d’octava.

Avaluació de l’existència de components tonals, impulsius i de baixa freqüència en els nivells de soroll mesurats.

Càlcul dels nivells d’immissió de sonora produïts per les diferents fonts de soroll de la Estació d’Autobusos de Manresa sobre els edificis del seu entorn, mitjançant el software de simulació CADNAA (programa que respon als estàndards de càlcul establerts per les diferents normes ISO pel què fa a la predicció de nivells sonors).

Elaboració d’un model de càlcul de base referent a l’estat actual per tal de contrastar els resultats obtinguts per simulació en relació als resultats reals mesurats i verificar la fiabilitat del sistema de càlcul en aquest cas i sota les condicions considerades.

Desenvolupar les conseqüents simulacions considerant la implantació de diferents tipologies de pantalles acústiques per tal de determinar la solució més adequada per minimitzar l’impacte acústic de la estació.

Estació autobusos Manresa


Anàlisi de sorolls a l'estació autobusos Manresa


tornar

Disseny