AudioSoft

▸ Fàbrica akzonobel

tornar

Anàlisi de sorolls i proposta de mesures correctores de la fàbrica Akzonobel

Estudi acústic per tal de definir les mesures correctores necessàries a fi de minimitzar l’impacte acústic de l’activitat de les instal·lacions de la fàbrica d’Akzonobel sobre les fàbriques i habitatges veïns.

Estudi de la normativa aplicable al cas estudiat, per tal de conèixer la situació actual i l’objectiu a complir.

Realització de mesures exhaustives “in situ” sobre el terreny per tal de caracteritzar els principals focus emissors.

Realització de mesures exhaustives “in situ” sobre el terreny, en nou punts de mesura (exteriors), propers a les fàbriques i habitatges potencialment més afectats.

Registre sonomètric dels nivells de soroll cada segon, en nivell global (dBA) i en bandes freqüencials de 1/3 d’octava.

Avaluació de l’existència de components tonals, impulsius i de baixa freqüència en els nivells de soroll mesurats.

Càlcul dels nivells d’immissió de sonora produïts per les diferents fonts de soroll de la Fàbrica Akzonobel sobre els edificis del seu entorn, mitjançant el software de simulació CADNAA (programa que respon als estàndards de càlcul establerts per les diferents normes ISO pel què fa a la predicció de nivells sonors).

Elaboració d’un model de càlcul de base referent a l’estat actual per tal de contrastar els resultats obtinguts per simulació en relació als resultats reals mesurats i verificar la fiabilitat del sistema de càlcul en aquest cas i sota les condicions considerades.fábrica-akzonobel2

Formular mesures correctores per tal de minimitzar els problemes detectats.

Desenvolupar les conseqüents simulacions considerant la implantació de diferents tipologies de pantalles/silenciosos acústics per tal de determinar la solució més adequada per minimitzar l’impacte acústic de la fàbrica.

Realització de mesures exhaustives “in situ” sobre el terreny per tal de comprovar la idoneïtat de les propostes realitzades.

Fàbrica akzonobel


Anàlisi de sorolls en fàbrica Akzonobel


tornar

Disseny