AudioSoft

▸ Oficines adgency

tornar

Estudi acústic de diferents espais de treball de les Oficines d’Adgengy en el WTC de Barcelona

Estudi acústic per avaluar la problemàtica existent (manca de confort acústic, que dificulta el treball i la comunicació entre treballadors) en diferents espais de treball de les oficines d’Adgengy en el WTC, a través dels resultats obtinguts de mesures acústiques “in-situ”. Mesures correctores per tal d’adaptar els espais estudiats d’acord amb els criteris de confort acústic que correspon segons les característiques i usos d’aquests espais.

Realitzar les mesures exhaustives “in situ” sobre el terreny amb el programa WinMLS (temps de reverberació en bandes freqüencials de 1/1 octava dels 3 espais analitzats amb diferents posicions de la font sonora emissora i del micròfon receptor, utilitzant soroll d’escombrat freqüencial, de 125 a 4000 Hz. Determinació dels temps de reverberació promig de cada recinte) i avaluar els resultats obtinguts.

Desenvolupar mesures correctores per tal de minimitzar les deficiències que dificulten el treball en les zones estudiades.

Calcular (en laboratori propi) el coeficient d’absorció del material a col·locar proposat, mitjançant Tub d’impedància (Tub de Kundt) per tal d’estudiar-ne l’idoneïtat d’ús en el recinte analitzat.

Realitzar les mesures exhaustives “in situ” sobre el terreny amb el programa WinMLS, un cop realitzades les solucions proposades, i comprovar-ne la millora.

Oficines adgency

tornar

Disseny