AudioSoft

▸ Avís legal


Condicions generals d'ús de la pàgina web www.audiosoft.es


1. Identificació i activitat de la societat.


AUDIOSOFT (des d'ara “AUDIOSOFT“), amb domicili social a la C/ Travessera de Dalt 120 3 1 08024 Barcelona, j61493078, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, és una societat que té per objecte Construir aïllament acústic


2. Responsabilitats d'ús.


Ambdues parts són responsables de la veracitat de les dades que s'enviïn i gestionin a través del sistema. L'Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris per al correcte funcionament del sistema.


L'Usuari i AUDIOSOFT adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o virus en el sistema.


No obstant l'anterior, AUDIOSOFT exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:


i) Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d'aquesta, així com de la manca d'adaptació de la pàgina web per a un fi concret esperat pels Usuaris.


ii) Presència de codis contaminants o virus o presència d'altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic o fitxers dels Usuaris.


3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades.


Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i les que en qualsevol moment faciliti, seran tractats en els termes i condicions estipulats en la nostra Política de Privacitat. La mera utilització de la nostra pàgina web, suposa l'acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Privacitat que s'inclou en la mateixa.


4. Propietat intel·lectual i / o industrial.


Tota la informació continguda en la pàgina web www.audiosoft.es, com poden ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, imatges, codis font, marques, rètols d'establiment, noms comercials, denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de AUDIOSOFT o de tercers.


Sota cap supòsit, l'accés als serveis de AUDIOSOFT suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquests drets, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits drets de propietat intel·lectual sense la prèvia i expressa autorització de AUDIOSOFT o del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu que no limitatiu, l'Usuari, no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l'autorització prèvia i per escrit de AUDIOSOFT.


En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a www.audiosoft.es, si es van fer servir contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.


No obstant l'anterior, queden fora de perill els drets de l'Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l'Usuari de visualitzar i obtenir una còpia en la memòria cau del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat per comunicar aquesta a tercers.


5. Política de links.


AUDIOSOFT no es farà responsable dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s'ofereixin a través de les pàgines web a les que els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s'inclouen a la pàgina web www.audiosoft.es.


6. Notificacions.


Qualsevol notificació podrà ser dirigida a AUDIOSOFT a l'adreça que figura a la capçalera o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: audiosoft@audiosoft.es.


7. Legislació aplicable i jurisdicció


Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l'execució, interpretació o compliment de les obligacions que s'estableixin entre AUDIOSOFT i els usuaris de la pàgina web www.audiosoft.es, als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.


8. Consentiment de l'Usuari.


El sol accés a l'ús de la pàgina web www.audiosoft.es per part de l'Usuari suposa l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús.