AudioSoft

▸ Condicionament acústic

tornar

Condicionament acústic

Mitjançant programaris de predicció acústica s'estudia el comportament i millora acústica de diferents espais com ara Auditoris, Teatres, sales de reunió, open-space i sales de concert.


Hi ha molts espais que pel seu ús, requereixen unes condicions acústiques òptimes per poder desenvolupar de forma favorable la seva activitat. Aquests espais poden ser auditoris, teatres, on la necessitat acústica és evident, però també les escoles, aules, sales de reunió, zones de treball, i una infinitat de diferents tipologies requereixen de manera directa o indirecta un bon condicionament acústic. també les normatives i el mateix DB-HR del Codi Tècnic de l'Edificació exigeixen un compliment.


Tot això fa necessari la realització d'un projecte acústic per no deixar a l'aire aquest aspecte tan fonamental.


El projecte de condicionament acústic consta de les següents parts:


▶︎ Estudi de la situació actual: mitjançant mesuraments acústics 'in situ' de caracterització, si l'espai és existent, es quantificarà la situació actual i es coneixerà la seva desviació respecte els criteris normatius. També s'estudiaran els elements constructius existents i les seves possibilitats de desenvolupament.


▶︎ Proposta de mesures correctores: es proposaran mesures correctores per tal de satisfer els objectius proposats. Aquestes mesures correctores s'adaptaran a les necessitats constructives de l'obra o situació i es tindran en compte les diferents possibilitats de materials bé des d'un punt de vista estètic, executiu i de costos. A partir del nostre saber fer i de la nostra dilatada experiència es definiran les mesures correctores i es calcularà la seva eficiència mitjançant eines teòriques i programari específics de predicció. Es farà la previsió de millora i es contrastarà amb els criteris normatius.


▶︎ Posteriorment es realitzarà un seguiment d'obra per assessorar els industrials i validar l'execució.


▶︎ Finalment es tornaran a realitzar mesuraments acústics 'in situ' per comprovar el compliment dels objectius i així certificar tot el procés.


tornar

Disseny