AudioSoft

▸ Mesures de soroll

tornar

Mesures de soroll

Realització d'amidaments de l'aïllament al soroll aeri, aïllament al soroll d'impacte, reverberació i acústica de sales, nivell sonor i vibracions.


Disposem d' gran varietat de instrumentació per realitzar mesuraments acústics, així com un equip humà capacitat i experimentat. Un cop fetes les mesures es realitza un informe detallat de resultats i estat de situació. Aquest informe pot ser necessari per justificar el compliment de normatives vigents per a activitats noves o existents, auditories acústiques, dictàmens pericials.


D'entre les mesures acústiques que fem destaquem:


▶︎ Mesura de l'aïllament a soroll aeri. ISO 140-4


▶︎ Mesura de l'aïllament al soroll aeri d'elements de façanes. ISO 140-5


▶︎ Mesura de l'aïllament al soroll d'impactes. ISO 140-7


▶︎ Mesura del nivell sonor de immissió produït per una activitat. Segons protocol marcat per normatives vigents (Llei del soroll i Ordenances ...)


▶︎ Mesura del nivell de vibració produït per una activitat. Segons protocol marcat per normatives vigents (Llei del Soroll, Ordenances municipals ...)


▶︎ Medición del Tiempo de Reverberació d'un espai.


▶︎ Mesura de caracterització acústica d'un espai. A més de mesurar el Temps de Reverberació com a paràmetre principal es mesuraran els següents paràmetres: intel·ligibilitat, calidesa, definició, ecograma, resposta en freqüència, decaïment nivell sonor.


tornar

Disseny